مسجد جامع، یزد

یکی از بناهای ارزشمند در ایران، مسجد جامع کبیر یزد، مجموعه ای از هنر معماری اسلامی است.
\r\nدر زیر ایوان اصلی، 99 نام از نام های مقدس خداوند در سبک کوفی نوشته شده است.