کامرانیه در شمال تهران

نمای شمال تهران از طبقه هفدهم یک برج در کامرانیه.