مسجد نصیرالملک، شیراز ، 4-2015

Wikipedia:

\r\n\r\n

مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی یک مسجد سنتی در شیراز است که در محل گودعربان واقع شده است (در نزدیکی مسجد شاه چراغ مشهور). این مسجد در دوران قاجاریه ساخته شده است و هنوز تحت حمایت بنیاد نصیرالملک قرار دارد. ساخت این مکان بدستور میرزا حسن علی نصیرالمک، یکی از اربابان سلسله قاجار، در سال 1876 آغاز و در سال 1888 به اتمام رسید. طراحان آن محمد حسن معمار و محمد رضا کاشی پزشیرازی بودند. مسجد به طور گسترده ای از شیشه های رنگی در نمای خود استفاده کرده است و در طراحی آن دیگر عناصر سنتی مانند پنج کاسه ای نیز دیده می شود. همچنین به دلیل استفاده از کاشی های زیبای صورتی رنگ برای طراحی داخلی آن، در عامه به عنوان مسجد صورتی نامگذاری شده است.