پاسارگاد

پاسارگاد نام شهری در ایران باستان بوده است. طبق خط میخی ایلامی لوح های موجود در پرسپولیس، این نامه از واژه بدرکاتا برگرفته شده است و نام کنونی آن ترجمه ی یونانی جای‌نام‌شناسی پاسارگادای ایران قدیم است که معنی آن هنوز هم نامعلوم است.