دیزان، طالقان

دیزان روستایی در بالای طالقان در نزدیکی شمال ایران است. کلبه ای در میان یک باغ شگفت انگیز.