کاخ نیاوران، تهران 3

کاخ نیاوران در شمال تهران، محل اقامت آخرین شاه ایران، محمد پهلوی و پدرش رضا پهلوی بوده است. اتاق های حکومتی آن در عین مجلل بودن از اتاق های خانوادگی آن کوچک تر و کاربردی تر هستند.

\r\n\r\n

در آخرین روز حضورم در تهران که به اینجا رفتم به من اجازه ندادند که سه پایه را به داخل ببرم و به همین دلیل مجبور شدم که دوربین را روی دست گرفته و با عجله عکاسی کنم.