شهر تاریخی یزد

Wikipedia:

\r\n\r\n

یزد قدمتی 5000 ساله دارد و تاریخ آن برمی گردد به دوره حکومت مادها رمانی که این شهر "ایساتیس" نام داشت. نام کنونی این شهر برگرفته از نام یزدگرد اول، پادشاه ساسانی است. این شهر مرکز زرتشتیان در زمان سلسله ساسانیان بوده است.

\r\n\r\n

بخاطر موقعیت بیابانی و سختی در دسترسی به آن، این شهر همواره از جنگ ها بزرگ و آثار مخرب آن در امان بوده است. برای مثال در زمان حمله مغول ها، افراد برای در امان ماندن از حمله آنها به این شهر پناه می آوردند. در سال 1272 مارکوپولو از این شهر دیدن کرده و از آن بعنوان قدرتی در زمینه صنایع ابریشم بافی یاد کرده است.