جلفا، بخش ارامنه

یک خیابان کوچک در جلفا، بخش ارامنه در اصفهان