یک کوچه معمولی در قسمت قدیمی یزد

یزد، شهری در کویر