بی بی سی (The BBC)

مرکز پخش خبر بی بی سی ، لنگام ،لندن ، هتل سنت جورج ، کلیسای لندن و همه قدیسان، مجتمع لنگام پلیس ( Langham Place )