بیشه خارستان

بهبهان، پارک خارستان. پارک ساحلی خارستان در نزدیکی روستای مارون قرار دارد. بخاطر نزدیکی به بهبهان و بهبهان شهر سرگرم کننده ای در شبهای تابستان است.