قسمت مسکونی زیردریایی \"Б-396\"

تصویری از قسمت مسکونی این زیردریایی، با 78 نفر خدمه شامل 17 افسر نیروی دریایی.