مسجد علی

مسجد علی و مناره علی در زمان حکومت سلطان سنجر سلجوقی (1157-1118) در اواسط قرن دوازدهم ساخته شد. با اینکه مسجد در زمان شاه اسماعیل صفوی اول بصورت گسترده نوسازی و بازسازی شده است، ولی مناره تزئین آجری سلجوقی خود را حفظ کرده است.